Biuro/Księgowość    ul. Kościuszki 21, 34–500 Zakopane

tel. 182066645     firma@ztbs-zakopane.pl

„Modernizacja instalacji elektrycznej budynku przy ul. Jagiellońskie 7 w Zakopanem” nr postępowania: 1/Jag/2021.

1.    „Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej PZP na roboty budowalne pn.: „Modernizacja instalacji elektrycznej budynku przy ul. Jagiellońskie 7 w Zakopanem” nr postępowania: 1/Jag/2021.
2.    Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy
ul. Jagiellońskiej 7 w Zakopanem.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: firma@ztbs-zakopane.pl

3.    Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
4.    Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza dostępnego na miniPortalu – https://miniportal.uzp.gov.pl do dnia 11 czerwca 2021 roku do godziny 11:00.

Zamawiający przekazuje link do postępowania – miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ae36ad0f-6d45-4438-9630-b354902c2ece

SWZ.pdf

Ogloszenie_nr_2021_BZP_00066318_01_z_dnia_27.05.2021.pdf

Zal_nr_1_Dokumentacja_projektowa.zip

Zalacznik_nr_2_wzor_umowy.pdf

Zalaczniki_nr_3_4_5_6_7_w_wersji_edytowalnej

Informacja o kwocie

 

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postepowania

Ogloszenie_o_wynikach

„Modernizacja instalacji elektrycznej budynku przy ul. Jagiellońskie 7 w Zakopanem” nr postępowania: 1/Jag/2021.
Przewiń na górę