Biuro/Księgowość    ul. Kościuszki 21, 34–500 Zakopane

tel. 182066645     firma@ztbs-zakopane.pl

„Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów”

1. „Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej: „Ustawa PZP”) na roboty budowlane pn.: „Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów” – Nr postępowania: 3/Kamieniec/2021

 

2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: firma@ztbs-zakopane.pl

3. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza dostępnego na miniPortalu – https://miniportal.uzp.gov.pl do dnia 06 października 2021 roku do godziny 11:00.

4. Zamawiający przekazuje link do postępowania – miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ddc0d545-1f60-43f5-9a4c-2cd3755160fb  oraz Identyfikator postępowania ddc0d545-1f60-43f5-9a4c-2cd3755160fb

Ogloszenie_o_zamowieniu_BZP_00169217_01.pdf

SWZ_3_Kamieniec_2021

Zalacznik_nr_1_do_SWZ_OPZ

Zalacznik_nr_2_dokumentacja_projektowa

Zalacznik_nr_3_wzor_umowy

Zalacznik_nr_4_do_SWZ_wzór_harmonogramu

Zalaczniki_do_SWZ_od_nr_5_do_nr_13_wersja_edytowalna

 

Odpowiedzi_na_pytania_z_dn._17.09.2021

Informacja_o_kwocie

 

Pytania i odpowiedzi nr 2

Zalaczniki_do_odp_na_pytania_nr_2

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o unieważnieniu

„Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów”
Przewiń na górę