Biuro/Księgowość    ul. Kościuszki 21, 34–500 Zakopane

tel. 182066645     firma@ztbs-zakopane.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej

 

Wstęp deklaracji

Zakopiańskie TBS Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ztbs-zakopane.pl.

Dane teleadresowe jednostki

Zakopiańskie TBS Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o. o.

Adres : ul. Kościuszki 21, 34-500 Zakopane
Telefon: +48 18 206 66 45,   +48 18 206 13 11
Fax: +48 18 20 613 11
E-mail: firma@ztbs-zakopane.pl

Data publikacji strony internetowej:
2009

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji:
2019-12

 

Status pod względem dostępności

Strona internetowa www.ztbs-zakopane.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Metoda przygotowania oświadczenia

W Zakopiańskim TBS Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa  Sp. z o. o. w Zakopanem przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.

 

Data sporządzenia deklaracji:
Deklarację sporządzono dnia 2021-05-07

 

Ułatwienia na stronie internetowej:
 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą kontaktową. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu numer telefonu. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
Andrzej Ustupski – www.ztbs-zakopane.pl
e-mail: firma@ztbs-zakopane.pl
Telefon: +48 18 206 66 45

 

Procedura wnioskowo-skargowa:

Uprzejmie informujemy, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Biuro Zakopiańskiego TBS Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o. o. (biuro) – ul. Kościuszki 21:

  • do biur Zakopiańskiego TBS prowadzą dwa wejścia, jedno do Sekretariatu, jedno do części obsługi księgowej; biuro spółki znajduje się na parterze kamienicy, wejście do Sekretariatu poprzedza  1 stopień, wejście do części obsługi księgowej poprzedzają 4 stopnie.
  • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w biurze spółki a w przypadku braku możliwości dotarcia do niego – wyznaczony pracownik umawia się z osoba niepełnosprawną w miejscu publicznym bez barier architektonicznych przed wejściem do siedziby Spółki,
  • pracownik Spółki może pomóc w pokonaniu bariery architektonicznej (1 stopnia schodów), korytarz i sekretariat jest dostępny dla osób niepełnosprawnych
  • brak toalety dla osób niepełnosprawnych
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
  • przed budynkiem istnieje możliwość zaparkowania samochodu dla osób niepełnosprawnych. Wcześniejszy kontakt telefoniczny pozwoli pracownikom Spółki na zarezerwowanie miejsca parkingowego.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Spółka nie posiada tłumacza języka migowego.

Przewiń na górę