Biuro/Księgowość    ul. Kościuszki 21, 34–500 Zakopane

tel. 182066645     firma@ztbs-zakopane.pl

Oferta Zakopiańskiego TBS

O F E R T A Zakopiańskiego T.B.S. – Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej sp. z o.o. w Zakopanem na prowadzenie zarządzania nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych

Szanowni Państwo,

„Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. ma przyjemność zaproponować Państwu prowadzenie zarządzania nieruchomością w oparciu o obowiązujące przepisy prawne zawarte min. w ustawie o własności lokali, ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie kodeks cywilny, Prawie budowlanym i innych.

Gwarantujemy rzetelne, odpowiedzialne wykonywanie powierzonych nam zadań. Profesjonalną obsługę poprzez ścisłą współpracę z Zarządem Wspólnoty i Właścicielami zapewni Państwu zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania nieruchomościami. Zatrudniamy specjalistów legitymujących się min.: licencjami zarządców nieruchomości, certyfikatem Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, uprawnieniami inspektora nadzoru budowlanego. Dysponujemy również brygadą konserwatorów o wszystkich specjalnościach budowlanych, która działa w strukturach naszej spółki.

Spółka „Zakopiańskie TBS” swoją działalność prowadzi od 2000 r. Obecnie zarządzamy 120 budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi na terenie Podhala, w tym 82 Wspólnotami Mieszkaniowymi i jesteśmy największym Zarządcą nieruchomości w tym regionie. Nasza firma posiada wysoki kapitał zakładowy w wysokości 15 573 000,00 zł. Jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000087862. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości do kwoty 50 000 euro oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaną działalnością do kwoty 500 000,00 PLN.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na kilka usług standardowo objętych naszą ofertą:

1)  W ramach stawki za Zarządzanie nieruchomością wspólną otrzymują Państwo kompleksową obsługę prawną nieruchomości na terenie powiatu Tatrzańskiego.

2)  Inspektor Nadzoru Budowlanego w ramach wynagrodzenia Zarządcy oprócz czynności wynikających z art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późn zm.) dotyczących obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego, zapewni Państwu fachowe doradztwo w kwestiach związanych z obsługą techniczną nieruchomości,  a także nadzór nad prowadzonymi remontami, oraz inwestycjami.

3)   Każda nieruchomość zarządzana przez Spółkę „Zakopiańskie TBS” TKGK Sp. z o.o. posiada przyporządkowanego administratora, który na bieżąco kontaktuje się z Zarządem Wspólnoty i Właścicielami nieruchomości i rozwiązuje ich wszelkie problemy związane ze sprawnym funkcjonowaniem budynku.

4)    W dni wolne od pracy zapewniamy pogotowie awaryjne umożliwiające natychmiastowe zgłaszanie wszelkich usterek. Zgłoszone usterki są usuwane przez pracowników naszej firmy, lub przez firmy zewnętrzne, zawsze jednak koordynowane przez pracowników Spółki „Zakopiańskie TBS” TKGK Sp. z o.o.

5) Przez 24 godziny na dobę umożliwiamy dostęp do wpłat, naliczeń, salda lokalu za pośrednictwem portalu e-kartoteka dostępnego na stronie internetowej www.e-kartoteka.pl umożliwiającego również głosowanie uchwał droga elektroniczna.

6) Jako duży Zarządca, administrujący blisko 120 nieruchomościami negocjujemy  usługi globalnie dla wszystkich zarządzanych przez nas nieruchomości, co przekłada się na znacznie korzystniejsze ceny, niż ceny rynkowe.

7)  Dla każdej obsługiwanej przez nas Wspólnoty Mieszkaniowej prowadzimy pełną księgowość. Kompleksową obsługę finansową nieruchomości zapewni Państwu dział księgowości „Zakopiańskiego TBS” mieszczący się w siedzibie Spółki przy ul. Kościuszki 21 w Zakopanem (prowadzimy obsługę telefoniczną pod nr tel. 18 20 66 645, a także mailową pod adresem firma@ztbs-zakopane.pl).

W ramach proponowanej przez nas współpracy zapewniamy pełen zakres usług związany z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, polegający min. na:

1) Przejęciu obowiązków zarządzania Nieruchomością:

 • przejęcie dokumentacji technicznej,
 • przejęcie dokumentacji eksploatacyjnej budynku,
 • przejęcie dokumentacji księgowej,
 • sprawdzenie prawidłowości i kompletności przejętych dokumentów.

2) Obsłudze administracyjnej Wspólnoty Mieszkaniowej i jej członków:

 • załatwienie wszelkich formalności związanych z rejestracją Wspólnoty w systemie REGON i nadaniem nr NIP,
 • weryfikowanie stanu formalnego i fizycznego Nieruchomości, na bieżąco prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali,
 • przygotowywanie, zwoływanie i prowadzenie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • reprezentowanie Zleceniodawcy przed organami sądowymi, administracyjnymi i innymi instytucjami w sprawach związanych z zarządem nieruchomością wspólną,
 • zawieraniem umów w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy,
 • nadzór nad utrzymaniem nieruchomości w należytym porządku i czystości,
 • sprawowanie nadzoru nad pracą osób i podmiotów świadczących pracę lub usługi na rzecz Zleceniodawcy,
 • udzielanie każdemu właścicielowi na jego żądanie wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną i rozliczeniach.

3) Obsłudze księgowej Wspólnoty Mieszkaniowej:

 • prowadzenie odpowiedniej ewidencji księgowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz sporządzanie i składanie obowiązujących deklaracji,
 • otwarcie rachunków bankowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej (podstawowego i odrębnego dla funduszu remontowego) i w jej imieniu (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem) dokonywanie rozliczeń poprzez te rachunki,
 • sporządzanie rocznych planów gospodarczych dla Nieruchomości, w tym planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • sporządzanie i udostępnianie właścicielom rocznego sprawozdania finansowego,
 • rozliczanie wpłaconych przez Właścicieli zaliczek na poczet kosztów zarządu, eksploatacji, zaliczek na media oraz wpłat na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • prowadzenie analizy terminowości wszystkich należnych opłat,
 • rozliczanie zużycia wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych, energii cieplnej.

4) Obsłudze technicznej Nieruchomości:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej nieruchomości, wymaganej przez przepisy Prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy i rozporządzenia,
 • nadzór nad realizacją umów na dostawę: energii cieplnej, wody i odprowadzania ścieków, energii elektrycznej, wywozu nieczystości stałych,
 • zawieranie umów z osobami fizycznymi i firmami świadczącymi usługi na rzecz Wspólnoty,
 • nadzór i kontrola nad usługami w zakresie bieżących napraw i konserwacji oraz usuwania awarii w nieruchomości wspólnej w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom i najemcom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania, dostawy wody i odprowadzania ścieków, gazu, domofonów, dźwigów osobowych, zbiorczej anteny telewizyjnej oraz innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,
 • zlecanie i nadzorowanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów urządzeń i instalacji znajdujących się w obrębie Nieruchomości zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego,
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 • zapewnienie dyżuru telefonicznego Zarządcy w celu osobistego kontaktu z właścicielami lokali.

5) Obsłudze Prawnej nieruchomości:

 • wykonywanie wszystkich czynności prawnych koniecznych do przejęcia świadczenia usług od dotychczasowego zarządcy – w skład powyższych czynności wchodzi w szczególności sporządzenie protokołu przejęcia nieruchomości, zawierającego charakterystykę nieruchomości i inne niezbędne informacje o nieruchomości oraz ocena stanu kompletności dokumentacji użytkowej,
 • opracowanie i opiniowanie zawieranych umów,
 • sporządzanie opinii prawnych przez adwokata w sprawach wymagających konsultacji prawnych
 • reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 • prowadzenie na zlecenie Zarządu Wspólnoty windykacji opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym i nadzór nad egzekucją komorniczą.

Szczegółowy zakres naszych usług ustalany jest każdorazowo zgodnie z życzeniami klienta i spisany zostaje w umowie o zarządzanie nieruchomością.

Osobą wyznaczoną do uszczegółowienia naszej oferty jest Pan Roman Nowak Dyrektor do spraw marketingu i zarządzania nieruchomościami naszej Spółki, tel. kontaktowy: 509 628 992, e-mail: roman.nowak@ztbs-zakopane.pl lub osobiście w siedzibie naszej spółki przy ul. Kościuszki 21 w Zakopanem.

Przewiń na górę