Biuro/Księgowość    ul. Kościuszki 21, 34–500 Zakopane

tel. 182066645     firma@ztbs-zakopane.pl

Warunki wynajmu w TBS

Warunki wynajmu w TBS

Kto może zostać najemcą TBS Zakopane?

1. Osoby fizyczne i prawne.

2. Osoby nie mające tytułu prawnego do innego mieszkania w Zakopanem

3. Osoby z dochodami pozwalającymi na regularne opłacanie czynszu i innych zobowiązań z tytułu najmu mieszkania.
Za dochód uważa się wszelkie przychody, po odliczeniu kosztów ich uzyskania, oraz po odliczeniu składek na:
– ubezpieczenie emerytalne i rentowe
– na ubezpieczenie chorobowe.
Składek tych nie odlicza się, jeśli zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Warunkiem najmu lokalu może być wpłata partycypacji kosztów budowy przedsięwzięcia po zawarciu umowy partycypacyjnej w przypadku budynków realizowanych z partycypacją Najemców.

Warunkiem najmu lokalu jest wpłata na 7 dni przed podpisaniem umowy najmu kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu w wysokości maksymalnie 12 – krotnego miesięcznego czynszu. Kaucja jest waloryzowana i zwracana w całości po wypowiedzeniu umowy najmu, jeśli wynajmujący nie zalega z zapłatą czynszu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami czynsz najmu mieszkań zarządzanych przez Towarzystwo nie może przekraczać:

  • 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów ustawy z dnia 21czerwca 2001r. O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1182) –w przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30września 2009r.,
  • 5% wartości odtworzeniowej, o której mowa w pkt a) –w przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego.
  • Do mieszkań w zasobach Spółki wybudowanych bez udziału środków, o których mowa w ust. 2, do ustalania wysokości czynszu stosuje się art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1020),

 

Przewiń na górę