NIP 736-15-03-312    REGON 492011614


Nr rachunku bankowego:   BANK PKO BP SA 44 1020 2906 0000 1902 0261 8247