Statut ZTBS

Statut Zakopiańskiego TBS

Dnia dwudziestego szóstego stycznia roku dwutysięcznego (26.01.2000) w budynku Urzędu Gminy Miasto Zakopane przy ulicy Kościuszki nr 13 przed notariuszem Joanną Pasierb prowadzącą Kancelarię Notarialną w Zakopanem, przy ulicy Krupówki nr 48 stawili się panowie:
1. Krzysztof Owczarek, zamieszkały w Zakopanem ul. Brzozowa nr 26,
2. Piotr Bąk, zamieszkały w Zakopanem ul. Piaseckiego nr 6 – obaj wymienieni działający w imieniu i na rzecz Gminy Miasto ZAKOPANE – jako Zastępcy Burmistrza.
Stawający oraz ich stanowiska służbowe są notariuszowi osobiście znani.

   

Tekst Jednolity

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego stycznia roku dwutysięcznego (26.01.2000) w budynku Urzędu Gminy Miasto Zakopane przy ulicy Kościuszki nr 13 przed notariuszem Joanną Pasierb prowadzącą Kancelarię Notarialną w Zakopanem, przy ulicy Krupówki nr 48 stawili się panowie:
1. Krzysztof Owczarek, zamieszkały w Zakopanem ul. Brzozowa nr 26,
2. Piotr Bąk, zamieszkały w Zakopanem ul. Piaseckiego nr 6 – obaj wymienieni działający w imieniu i na rzecz Gminy Miasto ZAKOPANE – jako Zastępcy Burmistrza.
Stawający oraz ich stanowiska służbowe są notariuszowi osobiście znani.

Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

§ 1.

Stawający oświadczają, że Gmina Miasto Zakopane na podstawie uchwały Rady Miasta Zakopane NR VIII/67/99 z dnia 28 kwietnia 1999 roku w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – zawiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwana w dalszej części Spółką – będącą Towarzystwem Budownictwa Społecznego zgodnie z następującymi zasadami:

§ 2.
1. Niniejszym aktem stawający, działający w imieniu Gminy Miasta Zakopane zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwana dalej Spółką.

2. Spółka zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Zakopane nr VIII/67/99 z dnia 28 kwietnia 1999 roku wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki zlikwidowanego Zarządu Domów Mieszkalnych, będzie kontynuować działalność w zakresie zarządu – administrowania zasobem

mieszkaniowym Gminy Miasto Zakopane , które to zadanie zostaje spółce powierzone .
§ 3.
Firma Spółki brzmi: Zakopiańskie TBS Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
§ 4.
Siedzibą Spółki jest Miasto Zakopane.
Spółka może prowadzić działalność na obszarze Województwa Małopolskiego.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz.1070 z późn. zmianami) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. nr 31 poz. 266 ) , przepisów kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego aktu założycielskiego.

§ 5.
Na obszarze swego działania Spółka może otwierać, powoływać i prowadzić oddziały i przedstawicielstwa oraz przystępować do innych spółek.
§ 6.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) budowanie i nabywanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, (PKD 45.21.A ) ,
2) Spółka może także:
a) przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na wynajem, (PKD 45.21.A),
b) wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w jej zasobach,(PKD70.20.Z),
c) zarządzać nieruchomościami na zlecenie (PKD 70.32.Z).
3) Prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającej między innymi na:

a) budowie budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży w celu ich sprzedaży, przy czym budynki te i lokale nie będą realizowane z kredytu Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, (PKD 70.11.Z), b) uzbrajanie terenów w infrastrukturę techniczną pod budownictwo mieszkaniowe. (PKD 45.11.Z).

§ 7.
Spółka może zawierać z osobami prawnymi i fizycznymi umowę o partycypację w kosztach budowy lokali mieszkalnych dla najemców wskazanych przez te osoby spełniających wymogi do zawarcia umów najmu, o których mowa poniżej.
Umowa o partycypację w kosztach budowy lokali określi sposób rozliczeń z tytułu udziału tej osoby prawnej lub fizycznej partycypującej w kosztach budowy tych lokali na które zawarto umowy.
§ 8.
Dochody Spółki nie mogą być przeznaczone do podziału między wspólników. Przeznacza się je w całości na działalność statutową Spółki, a w szczególności na utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących jej własność oraz budowę lub kupno mieszkań na wynajem.
§ 9.
Mieszkania budowane przez Spółkę z udziałem środków publicznych podlegają odrębnym przepisom wydanym na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
§ 10.
Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszczane będą przynajmniej w dwóch tytułach – gazetach codziennych lub tygodnikach ukazujących się na terenie Zakopanego o zasięgu regionalnym poza wypadkami wymienionymi, w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego.
§ 11.
1. Spółka może wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli:
a) osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,
b) dochód gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy najmu nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie małopolskim ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy o więcej niż:
1) o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
2) o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
3) o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie o większej liczbie osób,
c) spółka może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.
2. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w województwie określana jest na podstawie ogłoszenia prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Mieszkanie w zasobach Spółki może być wynajmowane w pierwszej kolejności:
a) osobom opróżniającym lokal komunalny dotychczas zajmowany lub zakwalifikowanym do otrzymania lokalu komunalnego,
b) osobom zamieszkującym na terenie Zakopanego co najmniej 10 lat,
c) rodzinom młodym, bez realnych szans na zakup czy wybudowanie własnego mieszkania,
d) rodzinom mieszkającym w warunkach szczególnie uciążliwych, długo oczekujących na mieszkanie w zasobach miasta, które nie z własnej winy dotychczas nie mają zabezpieczonych potrzeb mieszkaniowych,
e) najemcom zamieszkującym w budynkach wyłączonych z użytkowania ze względu na zagrożenie życia i zdrowia lokatorów,
f) osobom wykwaterowanym w związku z inwestycją, realizacją budownictwa przez Spółkę,
g) osobom opuszczającym Dom Dziecka lub rodziny zastępcze,
h) osobom zamieszkującym jako członkowie rodzin w lokalach zagęszczonych, szczególnie osobom zamieszkującym w zasobach spółki,
i) inwalidom wojennym lub inwalidom I grupy, którzy nie posiadają, a uprzednio nie zbyli lub nie przekazali swoich mieszkań,
j) osobom wskazanym przez partycypanta w kosztach budowy mieszkań,
k) osobom, których poziom dochodów gospodarstwa domowego gwarantuje regularne opłacanie czynszów i opłat niezależnych od właściciela.

4. Wnioski o wynajęcie mieszkania składane w Spółce są rozpatrywane przez Komisję powołaną uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
5. Członkami w/w Komisji nie mogą być osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółki.
6. Wynajem lokali następuje na podstawie:
a) listy podstawowej,
b) listy rezerwowej.
7. Na projektach list mogą się znaleźć tylko osoby zaopiniowane przez Komisję powołaną zgodnie z §
11 ust. 4 niniejszego aktu.
8. Umieszczenie na liście nie rodzi zobowiązania zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Zakopanem, do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
9. Listy najemców są zatwierdzane przez Burmistrza miasta Zakopane i wywieszane w lokalu Spółki, a osobom figurującym na listach przedstawiane są przez Zarząd Spółki do podpisania umowy najmu.
10. Zawarcie umowy najmu na mieszkanie Spółka uzależnia od spełnienia w terminach określonych przez Zarząd Spółki, wymaganych warunków finansowych oraz w przypadku najemców z zasobów Gminy, rozliczenia się najemcy i osób wspólnie z nim zamieszkujących z zajmowanych dotychczas mieszkań. Rozliczenie polega na zrzeczeniu się prawa do dotychczas zajmowanych mieszkań i przekazania lokali w stanie wolnym dysponentowi w terminie 30 dni od daty objęcia mieszkania.
11. Najemca zobowiązany jest składać Spółce raz na dwa lata w terminie do 30 kwietnia danego roku deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim.
12. Najemca lub osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest zobowiązana na żądanie Spółki przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowego urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania z nią.
13. W razie:
a) złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, Towarzystwo wypowiada mu umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia; po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest obowiązana płacić Towarzystwu miesięcznie odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie została rozwiązana,

b) gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, o którym mowa w ust. 11 lub wykaże w deklaracji dochody przekraczające wysokość określoną w ust. 1 lit. b) Towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu, w takich przypadkach nie stosuje się § 13 niniejszego aktu
c) przepis ust. 13 lit. b) stosuje się odpowiednio, gdy najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości
14. W sprawach dotyczących sposobu deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, jak też dokumentów, które do deklaracji należy dołączyć lub, które powinny być przez składających deklaracje przechowywane w celu udostępnienia na żądanie Spółki, stosuje się odpowiednio przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych dotyczące deklarowania dochodów przy ustalaniu wysokości dodatków.
§ 12.
1. Umowa najmu lokalu zawierana przez Spółkę będzie przewidywać obowiązek wniesienia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu, istniejących w dniu opróżnienia lokalu, w wysokości nieprzekraczającej 12 krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu.
2. W razie opróżnienia lokalu i uregulowania należności z tytułu najmu, kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu.
3. Zwaloryzowana kwota kaucji na dzień jej zwrotu powinna odpowiadać iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu i liczby, która po pomnożeniu przez kwotę miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu podpisania umowy najmu stanowiła podstawę ustalenia wysokości pobranej kaucji.
§ 13.
W odniesieniu do zasobów mieszkaniowych Spółki wysokość czynszu regulowanego za najem nie może być większa w skali roku niż 4% (cztery procent) wartości odtworzeniowej lokalu.
§ 14.
Zgromadzenie wspólników Spółki ustala dla zasobów mieszkaniowych Spółki stawki czynszu regulowanego za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez Towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę. Zarząd Spółki przedstawi Zgromadzeniu Wspólników propozycję wysokości czynszu wraz z kalkulacją.
Czynsz za najem lokali użytkowych bądź dzierżawę obiektów użytkowych stanowiących własność Spółki ustala Zarząd Spółki.

§ 15.
Do najmu lokali w zasobach Spółki w zakresie nie uregulowanym niniejszym aktem założycielskim stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r., (Dz. z 2005 r. nr 31 poz. 266) o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego.

§ 16.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.843.000,00 zł (czternaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące) złotych i dzieli się na 29.686 (dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) udziały równe i niepodzielne po 500,00 zł każdy udział.————————————

Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.—————————————————————————
Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.———————————————————–
Każdemu udziałowi odpowiada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.———————————–
Kapitał zakładowy może być pokryty gotówką lub w formie aportów.—————————————–
§ 17.
Gmina Miasto Zakopane posiada w kapitale zakładowym 6.875 (sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości 3.437.500,00 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) złotych.——
Spółka „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem wpisana do KRS pod numerem 0000077164 – posiada w kapitale zakładowym 22 811 (dwadzieścia dwa tysiące osiemset jedenaście) udziałów o łącznej wartości 11 405 500,00 zł (jedenaście milionów czterysta pięć tysięcy pięćset) złotych.——————————————————–

Wszystkie udziały zostały pokryte aportem rzeczowym i wpłatami gotówkowymi w następujący sposób: ——-
1) Środki transportowe o wartości księgowej na dzień 31.12.1999 r – 24.058,73 złotych (dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt osiem i 73/100) złotych,——————————————————————
———-

2) maszyny i urządzenia techniczne o wartości księgowej na dzień 31.12.1999 – 32.834,71 (trzydzieści dwa tysiące osiemset trzydzieści cztery i 74/100) złotych,—————————————————————–

3) pozostałe środki trwałe o wartości księgowej na dzień 31.12.1999 – 420,84 złotych (czterysta dwadzieścia i 84/100) złotych.————————————————————————————————————-

4) wartości niematerialne i prawne o wartości księgowej na dzień 31.12.1999 – 25.207,74 złotych (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście siedem i 74/100) złotych. Wszystkie wymienione w ewidencji majątku ruchomego Spółki z dnia 31 grudnia 1999 roku, która to ewidencja stanowi załącznik tego aktu.—————————-

5) działkę ewidencyjną numer 167, obręb 3, położoną w Zakopanem, przy ulicy Stromej, o powierzchni 1167 metrów kwadratowych, o wartości 202.800,00 złotych (dwieście dwa tysiące osiemset złotych) ————–

6) nieruchomość położoną w Zakopanem przy ulicy Janosówka nr 15, utworzoną z działek nr 60/1, 65/3, 103/2 w obr. 71 o łącznym obszarze 0.1345 ha, objętych kw. nr 12.239 wraz z zabudowaniami, o wartości łącznej 1.021.925,00 zł w tym wartość gruntu 221.925,00 zł,——————————————————————

7) nieruchomość położoną w Zakopanem przy ulicy Cichej Wody nr 4 A utworzoną z działek nr 299/2 w obr. 4 obszaru 0.0899 ha, objętej kw. nr 27.172 wraz z zabudowaniami, o wartości 1.195.963,00 zł ,—————–

8) nieruchomość położoną w Zakopanem przy ulicy Cichej Wody nr 4 B utworzoną z działki nr 299/1 w obr. 4 obszaru 0.1412 ha będącej własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Zakopane oraz budynek stanowiący odrębną nieruchomość będący własnością Gminy Miasto Zakopane, objęte kw. nr 26.272 o wartości 825.000,00 zł w tym wartość gruntu 223.548,00 zł,———————————————

9) nieruchomość położoną w Nowym Targu na osiedlu Bór nr 13 , opisaną w kw. nr 106.243 tj. prawa własności budynku hotelowego o powierzchni 1193 m2, prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa stanowiącego działkę nr 10175/13 obszaru 0.0890 ha, oraz udziału 1/3 część w prawie użytkowania wieczystego działki nr 10175/11 obszaru 0.0223 ha stanowiącej drogę objętej kw. nr 101.938 – o wartości łącznej 1.763.474,90 zł, w tym wartość gruntu 26.700,00 zł i 2.230,00 zł, —————————————-

10) nieruchomość położoną w Zakopanem utworzoną z działki nr 1/3 w obr. 3 obszaru 0.1242 ha wraz z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Nowotarskiej nr 10 b, o wartości 2.808.511,00 zł, w tym wartość gruntu 248.400,00 zł, ————————————————————————————–

11) nieruchomość położoną w Zakopanem utworzoną z działki nr 1/5 w obr. 3 obszaru 0.2541 ha wraz z budynkiem przedszkola przy ulicy Nowotarskiej nr 10 C , o wartości 1.898.980,00 zł, w tym wartość gruntu 508.200,00 zł, ————————————————————————————————————–

12) nieruchomość położoną w Zakopanem utworzoną z działki nr 1/6 w obr. 5 obszaru 0.0270 ha o wartości 54.000,00 zł ,—————————————————————————————————————-

13) nieruchomość położoną w Zakopanem utworzoną z działki nr 1/7 w obr. 5 obszaru 0.0170 ha o wartości 34.000,00 zł ,—————————————————————————————————————–

14) nieruchomość położoną w Zakopanem utworzoną z działki nr 737/53 w obr. 5 obszaru 0.0520 ha o wartości 104.000,00 zł ,—————————————————————————————————–
15) gotówkę w wysokości 567.000,00 zł przeznaczoną na zakup nieruchomości położonych w Nowym Targu objętych kw. 76.095 wraz z zabudowaniami i kw. Nr 102.413 stanowiącej drogę dojazdową .—————

16) gotówkę w wysokości 91.500,00 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pt. CICHA WODA w części dotyczącej dokumentacji technicznej ,———————————————————————–

17) gotówkę w wysokości 757.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pt. STROMA.—-

18) gotówkę w wysokości 463.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pt. CICHA WODA,———————————————————————————————————————–

19) gotówkę w wysokości 207.500,00 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pt. BÓR w Nowym Targu.———————————————————————————————————

20) gotówkę w wysokości 464.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pt.”Nowotarska I” w Zakopanem,———————————————————————————————-

21) nieruchomość położoną w Zakopanem w obr. 5 utworzoną z działki nr 737/57 o powierzchni 0.2972 ha wraz ze znajdującymi się na niej budynkami wielorodzinnymi przy ulicy Nowotarskiej nr 14 (czternaście) i Nowotarskiej nr 12 C (dwanaście C), oraz działkę nr 737/24 w obr. 5 o powierzchni 0.0066 ha zabudowaną stacją Trafo tj. łączna powierzchnia wynosi 0.3038 ha (trzy tysiące trzydzieści osiem m2), objęte są kw. nr 24566, o wartości 935.500,00 zł (dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset) złotych ————————-

22) nieruchomość położoną w Zakopanem w obr. 4 stanowiącą niezabudowaną działkę nr 453/5 o powierzchni 0.0381 ha, objętą kw. nr 6816 , o wartości 190.500,00 zł ——————————————-

23) gotówkę w wysokości 600.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nowotarska I” w Zakopanem.——————————————————————————————————-

24) gotówkę w wysokości 400.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Nowotarska I” w Zakopanem.———————————————————————————————
——————

25) gotówkę w wysokości 177.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nowotarska I” w Zakopanem.—————————————————————————————————————

§ 18.
Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.
Podwyższenie kapitału zakładowego do dziesięciokrotnej wysokości nie wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Podwyższenie może nastąpić poprzez wniesienie aportów lub gotówki. Uchwała w tym przedmiocie nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki i może zostać podjęta do końca 2010 roku.
Pierwszeństwo objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ma dotychczasowy wspólnik proporcjonalnie do objętych udziałów.
Zbycie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

§ 19.
Jeżeli wspólnik nie zechce nabyć udziałów przeznaczonych do zbycia przeniesienie tych udziałów na osoby trzecie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
Jeżeli Zgromadzenie Wspólników odmawia wydania zezwolenia, wówczas powinna wskazać nabywcę udziałów przeznaczonych do zbycia w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia zwrócenia się o zezwolenie, po upływie którego to terminu udziały mogą być przeniesione na każdą osobę trzecią.
Udziały mogą być umorzone jedynie z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.

§ 20.
Spółka może tworzyć fundusze i kapitały stosownie do uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 21.
Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, wspólnik może być zobowiązany do dopłat, które nie mogą przekraczać dziesięciokrotnej wartości posiadanych udziałów.
Dopłaty są ustalane w stosunku proporcjonalnym do udziałów wspólnika i są wnoszone w tejże wysokości. Dopłaty mogą być zwracane, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych.

§ 22.
Organami Spółki są:
a/ Zgromadzenie Wspólników,
b/ Rada Nadzorcza,
c/ Zarząd.

§ 23.
Zgromadzenie wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd najpóźniej do końca czerwca każdego roku.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd lub na wniosek Rady Nadzorczej oraz na pisemny wniosek wspólników posiadających co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów.
Zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia stosownego wniosku.
Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie przewidzianym powyżej oraz nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przypadku, gdy uzna to za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia wspólników w ciągu 14 (czternastu) dni od zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą.
Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 24.
Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do podjęcia uchwały.
Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników.
Przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników udziałowcy powinni otrzymać porządek obrad oraz materiały pomocnicze. Rada Nadzorcza, a także wspólnicy posiadający, co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów mogą żądać
umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie winno być złożone Zarządowi Spółki nie później niż dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.

§ 25.
Następujące sprawy wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników:
A) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki, bilansu i rachunku zysków i strat za dany rok obrotowy,
B) udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków,
C) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu,
D) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia zysków lub pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze i kapitał zapasowy, wysokości kwot na umorzenia udziałów i w sprawie ustalenia dopłat i zwrotów.
E) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
F) nabywania, zbywanie i oddawanie w dzierżawę majątku Spółki, jak też ustanawianie użytkowania tego majątku, nabywanie zbywanie i obciążanie nieruchomości,
G) rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz łączenie Spółek, wyznaczenie likwidatora,
H) połączenie i przekształcenie Spółki,
I) powoływanie i odwoływanie Członków rady Nadzorczej oraz ustalenie sposobu i wysokości wynagrodzeń w związku z pełnieniem przez nich funkcji,
J) zmiany aktu założycielskiego Spółki,
K) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
L) Zatwierdzenie regulaminów Rady Nadzorczej i Zarządu oraz uchwalenie regulaminu obrad Zgromadzenia Wspólników,
M) Zatwierdzenie rocznych i wieloletnich programów rozwoju Spółki,
N) Inne zagadnienia wymienione w akcie założycielskim Spółki i kodeksie spółek handlowych, a także podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych przez Wspólników, Radę Nadzorczą i Zarząd.

§ 26.
Uchwały Zgromadzenia wspólników są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba, że kodeks spółek handlowych stanowi inaczej. Głosowanie jest jawne.
Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami dotyczącymi spraw osobistych, w pozostałych przypadkach tajne głosowanie zarządza się na żądanie co najmniej jednego ze wspólników uczestniczących w Zgromadzeniu Wspólników.
Uchwały Zgromadzenia Wspólników wiążą wszystkich wspólników, także nieobecnych na zgromadzeniu.

§ 27.
Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu (3 – 5) członków.
Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
Ponowny wybór członków ustępującej Rady Nadzorczej do nowej Rady jest dozwolony.
Rada Nadzorcza wyznacza audytora przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.
Gmina lub Gminy, na których obszarze działa spółka są uprawnione do wprowadzenia po jednym swoim przedstawicielu do składu Rady Nadzorczej.

§ 28.
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jego Zastępcę.
Przewodniczącym Rady Nadzorczej może być tylko przedstawiciel Miasta Zakopane.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykła większością głosów.
W przypadku równej liczby oddanych głosów, głos Przewodniczącego liczy się podwójnie, a w razie jego nieobecności głos Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Uchwała rady Nadzorczej jest ważnie podjęta jeżeli na posiedzenie Rady zaproszeni zostali wszyscy jej członkowie na 7 dni przed terminem posiedzenia i w posiedzeniu uczestniczy 50% + 1 członek Rady
Nadzorczej, w tym przewodniczący lub zastępca Przewodniczącego.
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią obowiązków określa przyjęty przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników regulamin.
Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie wspólników. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji .

§ 29.
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności bada bilans oraz rachunek zysków i strat, zarówno, co do zgodności z dokumentami jak i stanem faktycznym, bada sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, analizuje i opiniuje wnioski zarządu w sprawie przeznaczenia zysków, źródeł i sposobów pokrycia strat, wysokość odpisów na fundusze itp. oraz przedstawia opinie w tych sprawach Zgromadzeniu Wspólników.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:
A/ wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników stosownie do postanowień niniejszego aktu założycielskiego,
B/ zawieszanie w czynnościach członkach Zarządu oraz wykonywanie względem nich i w imieniu Spółki uprawnień wynikających ze stosunku pracy,
C/ nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,
D/ wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką z członkami zarządu.
E/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Spółki oraz żądania wyjaśnień od Zarządu.
Rada nadzorcza powinna zbierać się na posiedzenia nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, a ponadto na każde żądanie Zarządu, Przewodniczącego, Zastępcy, lub przynajmniej 3 (trzech) członków rady
Nadzorczej z podaniem przyczyn i przedmiotu posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zwołania takiego posiedzenia w terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku.
Zgody Rady Nadzorczej wymaga zaciągnięcie zobowiązań przez Zarząd w wysokości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy) złotych, chyba, że są one objęte rocznym planem Spółki.

§ 30.
Zarząd składa się z jednego do dwóch członków i powoływany jest uchwałą Rady Nadzorczej na okres kadencji 5 (pięć) lat.
Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym spółki, reprezentuje ją na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem, zarządza całym majątkiem Spółki oraz kieruje całokształtem jej bieżącej działalności.
Do kompetencji zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla innych organów Spółki niniejszą umową lub przepisami kodeksu spółek handlowych.
Zarząd może ustanowić prokurentów. Zasady pracy Zarządu oraz współpracy z pozostałymi organami Spółki określa uchwalony przez Zarząd regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie wspólników.
Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz. Zezwolenia udziela organ powołany do ustanowienia Zarządu.
Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z pełnionej przez niego funkcji.

§ 31.
1. Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch (2) członków Zarządu, lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Prokurenta powołuje Zarząd.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółka reprezentowana jest przez Prezesa Zarządu.

§ 32.
Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrachunkowy upływa z dniem 31 grudnia 2000 roku.

§ 33.

Zarząd Spółki jest zobowiązany, nie później niż w ciągu 5 (pięciu) miesięcy od daty zakończenia roku obrachunkowego do przedstawienia rocznego sprawozdania finansowego radzie nadzorczej. Sprawozdanie podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz wszyscy członkowie zarządu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

§ 34. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym akcie założycielskim stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy prawa.
§ 35.
Koszt sporządzenia tej umowy ponosi Gmina Miasto Zakopane.
§ 36.
Wypisy tego aktu można wydawać Wspólnikowi i Spółce w dowolnej ilości.
§ 37.
Rozwiązanie Spółki przeprowadzi Zarząd albo likwidator wybrany przez Zgromadzenie Wspólników.
Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Z chwilą otwarcia likwidacji tracą uprawnia prokurenci.
§ 38.
W skład pierwszej Rady Nadzorczej Zgromadzenie Wspólników powołuje:
a) Janusza Mazalona
b) Zygmunta Zakrzewskiego,
c) Adama Niemiec,
d) Halinę Fortuna,
e) Pawła Dura.
§ 39.
Zgromadzenie Wspólników powołuje pierwszy Zarząd w osobach:
a) Jacek Mielnik – Prezes zarządu,
b) Grażyna Tatar – Zastępca Prezesa Zarządu.
§ 40.
Opłaty skarbowej nie pobrano na podstawie § 69 ust.3 pkt. 1 w zw. Z § 62 ust. 1 litera 3 rozp. O tej opłacie z dnia 9 grudnia1994R. (Dz. U. Nr 136 poz. 705).

Pobrano: wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 2, 6 i 1 ust. 3 rozp. Min. Sprawiedliwości Z dnia 12 kwietnia 1991 (Dz. U. Nr 33 poz146) ze zmianą w 1997 (Dz. U. Nr 47 poz. 313) w sprawie taksy notarialnej w kwocie 1.000,00 zł(tysiąc) złotych – wolną od podatku VAT na podstawie rozp. Min. Finansów z dnia 22 grudnia 1999r. (Dz. U. Nr 109 poz. 1245). Akt odczytano, przyjęto i podpisano.

Przewiń do góry