Biuro/Księgowość    ul. Kościuszki 21, 34–500 Zakopane

tel. 182066645     firma@ztbs-zakopane.pl

O nas

„Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą na mocy aktu założycielskiego – po likwidacji komunalnego zakładu budżetowego (uchwała R.M. Zakopane nr VIII/67/99 z dnia 28-04-99) – zaprotokołowanego notarialnie w dniu 26 stycznia 2000 r za numerem Repertorium A nr 463/2000. W dniu 03 marca 2000 r Spółka została wpisana do rejestru handlowego pod nr RHB-1216 i z tym dniem uzyskała osobowość prawną. W grudniu 2001 roku w związku z wejściem w życie ustawy Kodeks Spółek Handlowych Zarząd Spółki skierował wniosek o wpisanie Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W lutym 2006 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę nazwy Spółki z „Zakopiańskie TBS” sp. z o.o. na „Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

Spółka „Zakopiańskie TBS” działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz.1070 z późn. zmianami),
 • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. nr 31 poz. 266 z późn. zm. ),
 • Kodeksu Spółek Handlowych Dz.U. nr 94 poz. 1037 z 2000 r. (z późn. zm.),
 • Aktu założycielskiego zaprotokołowanego notarialnie w dniu 26 stycznia 2000 r. za numerem Repertorium A nr 463/2000. (z późn. zm.).

Spółka „Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. zgodnie ze statutem zajmuje się wynajmem mieszkań będących własnością spółki, a także wykonuje usługi dla mieszkańców oraz instytucji w zakresie zarządzania budynkami i lokalami. Spółka prowadzi także działalność inwestycyjną w zakresie budowaniadomów mieszkalnych.

Spółka „Zakopiańskie TBS” może również:

1) nabywać budynki mieszkalne;

2) przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;

3) wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki;

4) sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi jego własności, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych;

5) prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:

 • sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym;
 • budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli;
 • budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego;
 • przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki.

„Zakopiańskie TBS” TKGK Sp. z o.o. zarządza następującymi nieruchomościami:

 • 82 wspólnotami mieszkaniowymi,
 • 1 lokalem użytkowym,
 • 2 budynkami Starostwa Powiatowego,
 • 3 budynkami Skarbu Państwa.

Spółka wynajmuje lokale mieszkalne w budynkach własnych:

 • Ul. Janosówka 15 (8 mieszkań),
 • Ul. Cichej Wody 4A (19 mieszkań),
 • Ul. Cichej Wody 4B (22 mieszkania+ 10 garaży),
 • Oś. Bór 13 w Nowym Targu (58 mieszkań),
 • Ul. Nowotarska 10 B (37 mieszkań),
 • Ul. Nowotarska 10c (50 mieszkań)
 • Ul. Stroma 15 (24 mieszkania + 13 miejsc parkingowych),
 • Ul Chramcówki 19b (4 mieszkania).
 • Ul. Kamieniec 25 (1 lokal mieszkaln + lokale użytkowe i miejsca garażowe)
Przewiń na górę