Biuro/Księgowość    ul. Kościuszki 21, 34–500 Zakopane

tel. 182066645     firma@ztbs-zakopane.pl

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami

„Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. oferuje kompleksowe zarządzanie nieruchomościami.

Spółka „Zakopiańskie TBS” swoją działalność prowadzi od 2000 r. Obecnie zarządza  120 budynkami na terenie Podhala, w tym 82 Wspólnotami Mieszkaniowymi i jest największym Zarządcą nieruchomości w tym regionie. Spółka posiada wysoki kapitał zakładowy w wysokości 15 573 000,00 zł. Jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000087862.

Swoje usługi kieruje do wszystkich podmiotów działających na rynku – Wspólnot Mieszkaniowych, deweloperów, firm. „Zakopiańskie TBS” zapewnia właściwą eksploatację oraz utrzymanie powierzonego mienia w należytym stanie technicznym.

Zakres zarządzania obejmuje:

 • wykonywanie czynności prawnych w zakresie administrowania
 • obsługę administracyjną obiektów, zasobów lokalowych i ich mieszkańców
 • obsługę Wspólnot Mieszkaniowych
 • nadzór i kontrolę nad usługami utrzymania w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku, np. chodników, terenów zielonych i innych
 • nadzór nad realizacją dostaw: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu, odprowadzanie ścieków i wywozu nieczystości stałych; umowy o dostawę ww. mediów zawierać będzie właściciel nieruchomości w imieniu którego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa, występować będzie „Zakopiańskie TBS”
 • nadzór i kontrolę nad prowadzonymi remontami i modernizacjami substancji budynków, a także bieżącą konserwację, naprawy i usuwanie awarii oświetlenia, ogrzewania, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, gazu, domofonów, dźwigów osobowych, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,
 • otwarcie rachunku bankowego dla właściciela nieruchomości i dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy; dla funduszu remontowego będzie prowadzony odrębny rachunek lub wydzielone subkonto,
 • prowadzenie odpowiedniej księgowości syntetycznej i analitycznej w oparciu o obowiązujące przepisy oraz sporządzanie i składanie odpowiednich deklaracji,
 • przygotowanie i sporządzanie rocznego planu gospodarczego i korekt do tego planu – w tym planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego,
 • sporządzanie i udostępnianie właścicielom rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej na 14 dni przed terminem zebrania,
 • rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i pokrycie świadczeń oraz wpłat na fundusz remontowy.

„Zakopiańskie TBS” posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości do kwoty 50 000 euro oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaną działalnością na kwotę 500 000,00 PLN

Przewiń na górę