Biuro/Księgowość    ul. Kościuszki 21, 34–500 Zakopane

tel. 182066645     firma@ztbs-zakopane.pl

„Modernizacja instalacji elektrycznej budynku przy ul. Jagiellońskie 7 w Zakopanem” nr postępowania: 2/Jag/2021.

1. Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej PZP na roboty budowalne pn.: „Modernizacja instalacji elektrycznej budynku przy ul. Jagiellońskie 7 w Zakopanem” – postępowanie powtórzone, nr postępowania: 2/Jag/2021.

Zamawiający informuje, iż poprzednie postępowanie nr 1/Jag/2021 pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej budynku przy ul. Jagiellońskie 7 w Zakopanem” zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3) Ustawy PZP.

2. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Jagiellońskiej 7 w Zakopanem.

3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: firma@ztbs-zakopane.pl

4. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza dostępnego na miniPortalu – https://miniportal.uzp.gov.pl do dnia 25 czerwca 2021 roku do godziny 11:00.

Zamawiający przekazuje link do postępowania – miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4ad2dddd-0624-473c-be6d-a02258e1d93a

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_2021_BZP_00086026_01

SWZ_Jagiellonska_post_2.17.06.2021.pdf

Zalacznik_nr_1_Dokumentacja_projektowa

Zalacznik_nr_1A_JAGIELLONSKA_7_PRZEDMIAR-ROBOT_IE.pdf

Zalacznik_nr_2_wzor_umowy.pdf

Zalaczniki_do_SWZ_wersja_edytowalna

Informacja o kwocie

Informacja z sesji otwarcia ofert

Wybór oferty najkorzystniejszej

 

Ogłoszenie o wynikach postepowania

„Modernizacja instalacji elektrycznej budynku przy ul. Jagiellońskie 7 w Zakopanem” nr postępowania: 2/Jag/2021.
Przewiń na górę